DAG İçme Suyu İçin Sondaj Yapılması Yapım İşi

6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN’UN ARAŞTIRMA ALTYAPILARI SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ 24’ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEK

 

 DAG İÇME SUYU İÇİN SONDAJ YAPILMASI YAPIM İŞİ

İHALE İLANI

 

 1. İdareye ilişkin bilgiler
  • İdarenin;
 1. a) Adı: Türkiye Ulusal Gözlemevleri
 2. b) Adresi: Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü Üniversite Mah. Prof. Dr. Lütfü Ülkümen Sok. 8/3 25050 Yakutiye Erzurum
 3. c) Telefon numarası: +90 442 236 31 44 – 231 22 17

ç) Faks numarası: +90 442 236 59 34

 1. d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Nurcan İSPİRLİOĞLU

 

 1. İhale konusu işe ilişkin bilgiler
  • İhale konusu işin;
 2. Adı: DAG İçme Suyu İçin Sondaj Yapılması Yapım İşi
 3. Miktarı (fiziki) ve türü: 1 Adet Yapım İşi
 4. Yapılacağı yer: Erzurum / Konaklı Karakaya Tepesi DAG Projesi Gözlemevi Proje Sahası 3100 m rakım. (Şehir merkezinden 35 Km mesafe)
 5. İhale Tarihi ve Saati: 16/05/2024 Saat: 14:00
 6. İhale dokümanlarından idari şartnamede belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanacak tüm belgeler; üzerinde firma bilgileri ile ihale bilgilerini içeren konularak kapalı, imzalı ve kaşeli bir zarfa konularak en geç yukarıda belirtilen ve saate kadar birinci maddede belirtilen idare adresine teslim edilecektir. İhale tarihinden ve saatinden sonra verilen veya gönderilen zarflar kabul edilmeyecektir.

 

 1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihleri
  • İş yeri teslimi sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde yapılacaktır.
  • İş bitim tarihi iş yeri teslimi akabinde 90 takvim günüdür.

 

 1. İhale Usulü, Katılım Şartları, İstenen Belgeler

Aşağıda açıklanan şartlara yönelik detaylı bilgiler ihale dokümanlarında mevcuttur. Aşağıda belirtilen belgelerin herhangi birinin eksik olarak ihale aşamasında verilmesi veya bu belgelerin istenen usul ve esaslara uygun olmaması halinde ilgili istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılır. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. İhalelerde yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

 

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.
 3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
 4. Ticari sicil gazetesi,
 5. Teklif edilen bedelin %2’sinden az olmamak üzere; geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Türkiye Ulusal Gözlemevleri Muhasebe ve Satın Alma Birimi’ne ait hesaplara yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 6. İş ortaklığı olması halinde idari şartnameye uygun belgeler.
 7. İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
 8. İsteklinin iş hacmini gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler.
 9. İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
 10. İhale dokümanı satın alma belgesi/makbuzu
 11. İş Bitirme/Benzer işe ait belgeler; Son 15 (onbeş) yıl içerisinde içme suyu aramaya yönelik tek seferde asgari 300m içme suyu sondajı yapmış olmak ve en az verilen teklif miktarının %80 oranı kadar bedelinde içme suyu aramaya yönelik iş bitirmiş olmak şartı aranacaktır. Asgari 300m içme suyu için sondaj yapılması ile verilen teklifin en az %80’i oranındaki benzer iş aynı iş bitirmede sağlanabilir. Bu durumun sağlanamadığı hallerde ayrı ayrı iş bitirmelerin verilmesi gerekmektedir. Belirtilen deneyim şartlarından herhangi birinin sağlanamadığı hallerde ise iş bitirmenin uygun olmadığı değerlendirilecektir.

 

İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) Son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
 2. b) Son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
 3. c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
 4. d) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ile ilgili deneyimi gösteren belgeler.

 

 1. Teklif türü, sözleşme ve teklif geçerlik süresi:
  • İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat bedel sözleşme imzalanacaktır.
  • Teklif geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür.

 

 1. İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
  • İhale dokümanı araştırma altyapısında bedelsiz görülebilir. Araştırma altyapısı ihale dokümanını isteklilere 500,00 TL bedeli karşılığında verir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.
  • İhale dokümanının İdarenin aşağıda belirtilen internet sitesinden indirilebilmesi için, idari şartnamede belirtilen “ihale dokümanı satış bedeli” olan 500,00 TL (beşyüztürklirası)’nin Türkiye Ulusal Gözlemevleri Halk Bankası hesabının TR41 0001 2001 6770 0086 0000 03 nolu IBAN numarasına yatırılması zorunludur. Makbuz üzerinde ihalenin adı ve istekliye ait bilgilerin bulunması da gerekmektedir. Makbuzun faks veya e-posta yolu ile İdaremize ulaştırılması durumunda istekli firmaya, ilgili internet sitesinden ihale dokümanlarının indirilebilmesi için şifreyi içeren doküman teslim formu verilecektir.
  • İhale dokümanı, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü Üniversite Mah. Prof. Dr. Lütfü Ülkümen Sok. 8/3 25050 Yakutiye Erzurum adresinde görülebilir.
  • İhale dokümanının satın alınıp indirileceği internet adresi: https://atasam.atauni.edu.tr/ihaleler/

İhale Dökümanı;

DAG İçme Suyu İçin Sondaj yapılması Yapım İşi